Incasso

Home Home Incasso

Hieronder vindt u een summiere beschrijving van onze werkwijze inzake incasso-werkzaamheden en de bedragen c.q. kosten die hierbij aan u in rekening worden gebracht.
Het invorderen van geldbedragen bestaat uit drie gedeelten: de buitengerechtelijke incasso, de gerechtelijke procedure tot verkrijging van een veroordeling tot betaling en de tenuitvoerlegging van het vonnis.

Om de mogelijkheid te creëren om een debiteur als stimulans tot direct betalen niet (meteen) de volledige tarieven aan buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen, is gekozen voor een kostenberekening en -afhandeling die vrijwel volledig gescheiden is van de eventueel daaropvolgende gerechtelijke incasso en de tenuitvoerlegging. Het financiële risico, verbonden aan de buitengerechtelijke incasso, is hierdoor voor u ook beperkt te houden.

1. De buitengerechtelijke incasso.

Wanneer wij de vordering in behandeling nemen, nemen wij aan dat er reeds voordien is gemaand tot betalen en dat is aangezegd dat de zaak ter incasso uit handen zou worden gegeven, met alle kosten van dien.

In overleg wordt afgesproken welke gegevens ons worden aangeleverd en op welke wijze. Daarbij kan worden gedacht aan naam en adres van de debiteur, de bedragen van de openstaande facturen (per factuur), factuurnummer en datum van factureren, de geldende betalingstermijn en de rente-regeling en eventueel toepasselijke voorwaarden. Het overleg over de debiteurenbewaking kan er toe bijdragen dat betalingsrisico’s en incasso-problemen zoveel mogelijk worden voorkomen.

In het kader van de invordering zenden wij een sommatiebrief aan de debiteur, waarin opgenomen de hoofdsom, de buitengerechtelijke incassokosten (conform de leveringsvoorwaarden dan wel op grond van de wet) en eventueel verschuldigde rente. Voor zover nodig wordt aangezegd dat de wettelijke rente in rekening zal worden gebracht indien aan het verzoek tot betaling geen gehoor wordt gegeven.

In overleg wordt bezien op welke wijze c.q. op welke bankrekening de betaling dient te geschieden, terwijl tevens in overleg wordt vastgesteld welk bedrag aan buitengerechtelijke kosten c.q. welk percentage wordt gehanteerd. In beginsel wordt uitgegaan van de landelijk geldende incasso-tarieven.

Wanneer wij de incasso in behandeling krijgen, verkrijgen wij graag ook een uittreksel van de kamer van koophandel of het bevolkingsregister, indien de naam en het adres van vestiging c.q. woonadres niet duidelijk uit de beschikbare stukken blijkt. Daarbij is van belang, in geval van een bedrijfsnaam, te weten welke rechtsvorm deze onderneming heeft (eenmanszaak, B.V., v.o.f. etc.) en wie de eventuele vennoten zijn. Zo nodig kunnen wij deze informatie voor u opvragen.

Indien op de sommatie betaling volgt (al dan niet middels een betalingsregeling), komt het aan incassokosten aangezegde bedrag aan ons toe en wordt aan u gefactureerd (in voorkomende gevallen vermeerderd met BTW). De hoofdsom en rente wordt aan u overgemaakt.

Indien de debiteur de hoofdsom geheel betaalt, maar niet (daar bovenop) de rente en/of de incasso-kosten, en u zou besluiten af te zien van gerechtelijke invordering van deze beide posten, geldt dat het bedrag aan aangezegde incassokosten bij u in rekening wordt gebracht, naar rato van het gevorderde totaalbedrag (inclusief aangezegde rente en incassokosten) ten opzichte van het betaalde bedrag.

Indien de debiteur niet reageert op de sommatie, zal in overleg met u worden bezien of het zinvol is een tweede brief te sturen en/of de debiteur ook nog telefonisch te benaderen. Indien nodig kan overlegd worden over een betalingsregeling of over het oplossen van bepaalde problemen die tot opschorting van de betaling door de debiteur hebben geleid.
Indien dat geen resultaat mocht opleveren, wordt de fase van de buitengerechtelijke incasso afgesloten. Het is dan aan u om te besluiten een gerechtelijke procedure aan te vangen.

Indien u vervolgens besluit tot gerechtelijke invordering en wij hiertoe opdracht krijgen, brengen wij bij u op voorhand uitsluitend de door ons gemaakte kosten van derden (leges, uittreksels, verhaalsonderzoek, exploiten e.d.) in rekening en, voor zover er een deelbetaling heeft plaatsgevonden, het daarmee overeenstemmende gedeelte van de aangezegde buitengerechtelijke incassokosten.

Indien u mocht besluiten dat gerechtelijke invordering niet gewenst is en de vordering derhalve dient te worden afgeschreven, wordt met u afgerekend op basis van de aan de incasso werkelijk bestede tijd en kosten. In eenvoudige gevallen beperken deze kosten zich tot:
– dossierkosten,
– het schrijven en verzenden van een incasso-brief,
– kosten van aantekenen,
– kosten van verkrijging van verhaalsinformatie,
– het hebben van telefonisch contact met de debiteur en/of met u.
Indien zulks nodig is komen daarbij nog de kosten van het aanvragen en betalen van uittreksels uit de verschillende registers. Indien later alsnog wordt betaald, geldt de regeling c.q. het tarief alsof er direct zou zijn betaald en zijn wij gerechtigd het meerdere alsnog aanvullend aan u in rekening te brengen.

Verdere werkzaamheden/kosten kunnen zijn:
– het eventueel treffen van een betalingsregeling, met schriftelijke bevestiging of met akkoord-verklaring door de debiteur,
– overboekingen en administratieve verwerking van betalingen, inclusief de kosten van telefonische overboeking, overmakingen en stortingen,
– declareren.
De buitengerechtelijke fase is hiermee beëindigd.

2. De gerechtelijke procedure.

Indien de vordering geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, dient u te besluiten of u al dan niet gerechtelijke stappen wilt zetten. Daarbij hanteren wij de normale uurtarieven en berekenen ons honorarium en te maken kosten, daaronder begrepen de griffierechten en deurwaarderskosten, aan u door.

Indien de vordering wordt afgewezen, geldt dat wij de kosten van de procedure (inclusief salaris) bij u in rekening brengen, terwijl de buitengerechtelijke incasso-kosten reeds zijn afgerekend op basis van de hiervoor aangegeven incasso-regeling.

Indien de vordering wordt toegewezen en de rechter tevens bepaalt dat de debiteur een bepaald bedrag aan buitengerechtelijke kosten dient te betalen, komt dit bedrag aan buitengerechtelijke kosten-vergoeding aan ons toe en zijn wij gerechtigd dit aan u te declareren (vermeerderd met BTW), onder aftrek van hetgeen wij aangaande de buitengerechtelijke fase reeds aan u hadden gedeclareerd.

Zowel voor wat betreft de buitengerechtelijke als de gerechtelijke fase geldt dat wij gerechtigd zijn de door ons of onze Stichting Derdengelden ten behoeve van u ontvangen gelden, te verrekenen met hetgeen u ingevolge onze declaraties aan ons verschuldigd bent.

3. De tenuitvoerlegging/executie.

Indien er een veroordelend vonnis is en de debiteur weigert aan de veroordeling te voldoen, is het mogelijk executoriaal beslag te laten leggen en/of te proberen het faillissement van de debiteur aan te vragen.
De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij u en zijn in de regel op de debiteur te verhalen. Een uitzondering geldt daarbij voor de kosten van aanvrage van een faillissement, die formeel niet op de debiteur kunnen worden verhaald, indien voorafgaand aan de terechtzitting de gehele som wordt betaald.